Jak zainstalować i skonfigurować LEMP na Debianie 12

W tym samouczku zobaczysz kroki, które należy wykonać, aby zainstalować i skonfigurować LEMP na Debianie 12. Nginx, MariaDB i PHP to pakiety oprogramowania niezbędne do wydajnego hostingu stron internetowych, niezależnie od tego, czy są to strony demonstracyjne, blogi czy sklepy internetowe.

LEMP to skrót od Linux, Nginx, MySQL/MariaDB, PHP i jest podstawą wielu projektów internetowych i aplikacji internetowych na całym świecie. W przeciwnym razie nie byłbyś w stanie zobaczyć tego artykułu, jeśli jest z tyłu stealthsettings.com nie posiadałaby wszystkich tych pakietów zapewniających działanie naszej witryny internetowej w trybie online.

Debian to system operacyjny typu open source oparty na Linux, znany ze swojej stabilności, bezpieczeństwa i elastyczności. Dzięki długiej historii i aktywnej społeczności programistów Debian oferuje szeroką gamę pakietów oprogramowania i bibliotek, aby zaspokoić różnorodne potrzeby użytkowników. Ten system operacyjny jest często używany do tworzenia niezawodnych i wydajnych serwerów dla firm, ale można go również dostosować do użytku osobistego.

Jak zainstalować i skonfigurować LEMP na Debianie 12

Pierwszym krokiem przed instalacją i konfiguracją LEMP na Debianie 12 jest połączenie się z serwerem przez SSH (lub bezpośrednio z konsoli, jeśli masz dostęp lokalny). Upewnij się, że na serwerze nie są już zainstalowane żadne pakiety z LEMP lub systemów administracyjnych typu: cPanel, VestaCP lub inne.

Zestaw poleceń w tym samouczku zaczyna się od „sudo", ale jeśli jesteś połączony z serwerem za pomocą użytkownika "root", to nie jest konieczne "sudo” przed linią poleceń. Zamówienie "sudo” jest używany przed wierszami poleceń w celu tymczasowego przyznania uprawnień superużytkownika zwykłemu użytkownikowi, umożliwiając mu wykonywanie poleceń wymagających specjalnych uprawnień lub dostępu do chronionych zasobów, takich jak instalowanie lub konfigurowanie oprogramowania, administrowanie systemem lub wykonywanie innych wrażliwych operacji.

Update Oprogramowanie.

Przed rozpoczęciem instalacji LAMP zaleca się aktualizację zarówno systemu operacyjnego, jak i już zainstalowanych pakietów oprogramowania.

sudo apt update
sudo apt upgrade

Jeśli są dostępne pakiety dla update, naciskać "Y” na pytanie:

Do you want to continue? [Y/n] Y

Instalowanie i konfigurowanie serwera WWW Nginx na Debianie 12

Aby serwer WWW mógł udostępniać strony internetowe odwiedzającym, Nginx Web Server musi być poprawnie zainstalowany i skonfigurowany.

sudo apt install nginx

Typ "Y”, aby potwierdzić instalację serwera internetowego Nginx.

Do you want to continue? [Y/n] Y
Install Serwer WWW Nginx na Debianie 12
Install Serwer WWW Nginx na Debianie 12

Linie na końcu procesu instalacji powinny wyglądać następująco:

Setting up nginx-common (1.22.1-9) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nginx.service → /lib/systemd/system/nginx.service.
Setting up nginx (1.22.1-9) ...
Upgrading binary: nginx.
Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...

Na koniec, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie, udaj się pod wskazany adres IP w przeglądarce internetowej. http://your_server_ip.

Witamy na stronie NGINX
Witamy na stronie NGINX

Usługa Nginx jest uruchomiona na Twoim serwerze i gotowa do obsługi stron internetowych.

Związane z:

Instalacja i konfiguracja serwera MariaDB na Debianie 12

MariaDB oferuje lepszą wydajność, większe prędkości replikacji, zwiększone środki bezpieczeństwa i dodatkowe silniki pamięci masowej w porównaniu do MySQL.

Uruchom poniższy wiersz poleceń i wpisz „Y”, aby potwierdzić instalację MariaDB Server.

sudo apt install mariadb-server

Po instalacji należy zabezpieczyć Serwer MariaDB uruchamiając skrypt: mysql_secure_installation. Ograniczy to dostęp do serwera i usunie nieużywane konta.

Uruchom wiersz poleceń:

sudo mysql_secure_installation

Naciskać "Enter„dla bieżącego hasła użytkownika”root".

Jak zainstalować i skonfigurować LEMP na Debianie 12
Bezpieczny SQL nr 1
Switch to unix_socket authentication [Y/n] Y

Ustaw hasło dla MariaDB:

Change the root password? [Y/n] Y   
New password: 
Re-enter new password: 
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
 ... Success!

Następnie usuniesz wprowadzone uprawnienia i bazy danych default podczas instalacji MariaDB Server.

Remove anonymous users? [Y/n] Y
 ... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] Y
 ... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] Y
 - Dropping test database...
 ... Success!
 - Removing privileges on test database...
 ... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] Y
 ... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!

Hasło ustawione powyżej dla konta „root” jest wymagany przy logowaniu się do zdalnego serwera. Zdalny. To jest hasło do MariaDB.

Przetestuj instalację SQL Server.

root@mars:~# mysql
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 41
Server version: 10.11.3-MariaDB-1 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> select version();
+-------------------+
| version()     |
+-------------------+
| 10.11.3-MariaDB-1 |
+-------------------+
1 row in set (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> quit
Bye
root@mars:~# 

Instalacja i konfiguracja PHP / PHP-FPM na Debianie 12

Jeśli wszystko działało dobrze aż do tego kroku, aby zainstalować i skonfigurować LEMP na Debianie 12, potrzebujesz również oprogramowania PHP. Aby uzyskać obsługę PHP w Nginx, musisz także zainstalować PHP-FPM.

sudo apt install php-fpm php-mysql php-gd php-cli php-curl php-mbstring php-zip php-opcache php-xml

Poczekaj na zakończenie procesu instalacji PHP-FPM, wraz z najważniejszymi modułami PHP.

W końcu w moim tutorialu udało mi się zainstalować PHP 8.2 w systemie operacyjnym Debian 12.

root@mars:~# php -v
PHP 8.2.7 (cli) (built: Jun 9 2023 19:37:27) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.2.7, Copyright (c) Zend Technologies
  with Zend OPcache v8.2.7, Copyright (c), by Zend Technologies
root@mars:~# 

W tym momencie wszystkie elementy LEMP zostały zainstalowane, pozostaje jednak jeszcze trochę konfiguracji do wykonania Nginx do wykonywania plików PHP.

Konfigurowanie NGINX do wykonywania plików PHP

Aby skonfigurować Nginx dla strony „default", edytować "/etc/nginx/sites-enabled/default". Wolę "nano”do redakcji.

Zastąp w „location /" linia:

location / {
  # First attempt to serve request as file, then
  # as directory, then fall back to displaying a 404.
  try_files $uri $uri/ =404;
   }

Z linią:

location / {
  try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
  }

Następnie dodaj poniższe linie w bloku „server”, aby umożliwić Nginxowi przetwarzanie PHP.

location ~ \.php$ {
   include snippets/fastcgi-php.conf;
   fastcgi_pass unix:/var/run/php/php-fpm.sock;
   }
}
Jak zainstalować i skonfigurować LEMP na Debianie 12
Jak zainstalować i skonfigurować LEMP na Debianie 12

Zapisz plik i sprawdź konfigurację:

root@mars:~# nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
root@mars:~# 

Jeśli test konfiguracji zakończy się pomyślnie, uruchom ponownie usługę nginx.

sudo systemctl restart nginx

Sprawdź, czy pomyślnie zainstalowałeś i skonfigurowałeś LEMP na Debianie 12

Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu Nginx, MariaDB i PHP na Debianie 12 (LEMP) nadszedł czas, aby sprawdzić, czy wszystko działa. Aby przetestować, najłatwiej jest utworzyć plik info.php.

echo "<?php phpinfo(); ?>" | sudo tee /var/www/html/info.php

Dostęp w przeglądarce”https://your_server_ip/info.php".

Informacje o wersji PHP
Informacje o wersji PHP

Strona PHP oznacza, że ​​pomyślnie zainstalowałeś LEMP dla Debiana 12.

Gratulacje!

Pasjonat technologii, z przyjemnością piszę dalej StealthSettings.com od 2006 roku. Mam duże doświadczenie w systemach operacyjnych: macOS, Windows şi Linux, ale także w językach programowania i platformach blogowych (WordPress) oraz dla sklepów internetowych (WooCommerce, Magento, PrestaShop).

jak » web Hosting » Jak zainstalować i skonfigurować LEMP na Debianie 12
Zostaw komentarz